Ny kommune

Ny kommune er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner som gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for sammenslåinger av kommuner. Verktøyet har også lenker til andre nettsteder med oversikter for enkeltkommuner og kommune-Norge.

Mer informasjon om datagrunnlaget og beregningene fås ved å klikke på «Om Ny kommune» øverst til høyre på siden. Dersom du ønsker å vise tall for kun én kommune, kan du velge samme kommune i begge utfyllingsfeltene under.

Velg kommunene du vil slå sammen:

Befolkning og demografi

Utvikling i innbyggertall

Historisk befolkningsutvikling fra 1975 til 2021 og framskrivning av befolkningsutviklingen i tre ulike alternativ frem mot 2040. Dataene er hentet fra SSB, mer informasjon om de ulike framskrivningsalternativene finnes på SSBs nettsider.

Innbyggere 20-66 år i forhold til eldre innbyggere

Denne figuren gir mulighet til å se antall personer i arbeidsfør alder i forhold til to ulike grupper av eldre i 2021, 2030 og 2040. Arbeidsfør alder er 20-66 år, mens de eldre aldersgruppene er 67 år og over, og 80 år og over. En reduksjon i forholdstallet mellom de to aldersgruppene betyr at det er færre innbyggere i yrkesaktiv alder per innbygger i den eldre aldersgruppen.

Beregningene er basert på hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger.

Sysselsetting

Kommunale årsverk per 1000 innbyggere

Figuren viser behovet for årsverk per 1000 innbygger (20 – 66 år) innenfor tre ulike sektorer i 2019, 2030 og 2040.

For mer informasjon om beregningene, se her.

Arbeidspendling

Tabellen viser inn- og utpendling mellom kommuner. For mer informasjon om tabellen, se her.

Andre ressurser

Statistisk Sentralbyrå

På Statistisk sentralbyrå sine nettsider kan du finne mer informasjon og tall om din kommune.

https://www.ssb.no/kommunefakta

Kommunedata

På regjeringens nettsider finnes mer informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Her ligger også en database for nullpunktsmålingen av kommunereformen, med mange nøkkeltall for den enkelte kommune.

www.kommunedata.no

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer (krever bruker).

www.kommunebarometeret.no

Folkehelseprofiler

Folkehelseinstituttet publiserer årlig folkehelseprofiler for alle landets kommuner. Her finner man enkelt oversikt over helsetilstanden til befolkningen i kommunene.

www.fhi.no

Barnevernmonitor

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets barnevernmonitor viser indikatorer for barnevernet i den enkelte kommune, og gir mulighet til å sammenligne ulike kommuner.

www.bufdir.no

Lokaldemokrati

Resultater fra KS sine undersøkelser av  hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i utvalgte kommuner.

www.bedrekommune.no

Service og informasjon

Forbrukerrådets kommunetest viser hvor god den enkelte kommunene er til å hjelpe innbyggere som har spørsmål om ulike kommunale tjenester.

www.forbrukerradet.no

 

Skoleporten

Utdanningsdirektoratets verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Siden inneholder informasjon om læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring, ressurser og skolefakta for den enkelte kommune.

www.skoleporten.no